Sankt Gertruds Kirke

Sankt Povls kirkes forgænger hed Sankt Gertruds kirke. Den blev lukket og nedrevet i 1863 pga. fare for sammenstyrtning.

Sankt Gertruds Kirke

var oprindelig en lille landsbykirke, bygget i Valdemar Sejrs sidste år og sikkert fra samme tid som Korsør Slot - ca. 1240.

I middelalderen fik kirken tilbygget et tårn på kirkens vestgavl (ved kirkens nedrivning var der flere steder indridset 1442).

I 1660 skulle byens gamle brøstfældige og alt for lille sognekirke udbygges, og efter mange anstrengelser fra indbyggerne og takket være borgmester Caspar Brand blev kirken 2/3 bredere og 1/3 længere.

Kirken blev nu stor og dominerende, 50 alen lang, 30 alen bred og 11½ alen høj (30 alen til tagryg).

Smuk blev den ikke, den var udvortes meget uordentlig, siger Pontoppidan og tilføjer, at den havde en særdeles skikkelse - "thi dens Mage til Kirke-bygning fandtes næppe i Danmark, og dens Indre var dækket af en uhyre Tøndehvælving" *)

Kirken mistede sit tårn, som blev indbygget, så det var svært for byens borgere at høre klokkerne kalde til gudstjeneste, det var derfor nødvendigt at bruge "råbe-drenge" til at annoncere de kirkelige handlinger.

*) Danske Atlas III og IV af Pontoppidan

Interiør og indretning

På begge sider af den murstensbelagte midtergang, afbrudt af nedlagte ligsten, var der en række åbne stolestader - langs sidemurene lukkede stole.Foran de tre høje gotiske vinduer i østgavlen stod alteret, bag hvilket et stort simpelt trækors rejste sig. Den nye prædikestol, som Caspar Brand skænkede i 1656 var meget rigt udsmykket, med evangelister, engle og dæmonagtige masker. Moses bærer den, og har fået en pude på hovedet for byrdens vægt.

Kirken fik i 1700 tallet en ny døbefont. Den gamle (fra 13.århundrede)blev fjernet og anbragt i en købmandsgård, hvor den i ca. 150 år blev brugt til vandingstrug for hestene.
Senere kom den tilbage til kirkepladsen, og i 1963 blev den opdaget af Nationalmuseet, som hjalp med at restaurere den. Den kom tilbage til Skt. Povls kirke - hvor den står endnu.

De store malmlysekroner hang i det flade tøndehvælving af pudsede brædder. Caspar Brand og hans kone Anna Povlsdatter skænker flere af dem, som det fremgår af inskriptionen på den største.

Sølaugets fregat - CORSOER blev hængt op i 1788, og ved den anledning holdt Pastor Bang en tale, der længe omtaltes meget positivt af de tilstedeværende. I mange år blev skibet taget ned og båret med i prosessionen ved det årlige "dystløb", og dagen blev afsluttet med en andagt i kirken - efter ophængning i den nye kirke kunne dette ikke længere lade sig gøre.

Under korets trægulv var kældre med gravkamre og kister. Caspar Brand, der døde i 1677, blev begravet under prædikestolen. Hans ligsten er i dag indmuret i kirkens østlige ydervæg. Flere andre ligsten har fået deres plads på kirkens sydlige græsplæne.

Hanne Møhr

Telegraf

I 1813 blev der opstillet en telegraf på Kirken og det svækkede soliditeten, så en hovedreparation til 5900 Rdl. måtte foretages i 1826 og igen i 1839 ved tagværket.
Den optiske telegraf blev nedtaget i 1862, og da fandt man kirken så medtaget, at kirkesynet året efter påbød kirken nedrevet.

17. oktober 1863 lukkede den gamle kirke og fra søndag d. 25. foregik alle kirkelige handlinger i et indrettet kirkerum i fuldmægtig Beckers gård i Nybrogade (Brogade nr. 5).

De to store klokker blev ophængt i en klokkestabel på Kirkepladsen - midlertidigt, indtil den nye kirke stod færdig til pinse 1871.

Tårnborg Kirke var dengang byens store kirke, og præsten var fælles, senere blev Tårnborg Kirke anneks til Korsør.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links