Skt. Povls Kirke, Korsørs menighedsråd

I et sogn på størrelse med Skt. Povls udgør menighedsrådet 11 valgte medlemmer samt kirkens to præster, der er selvskrevne og faste medlemmer. De valgte medlemmer vælges for 4 år ad gangen, en gang om året skal der finde en konstituering sted.

Menighedsmøde søndag 26. maj kl. 11.30

Sankt Povl Sogns Menighedsråd inviterer til menighedsmøde:

- hvor menighedsrådet fortæller om årets gang i kirken og sognet

- aktiviteter og kommende projekter

- hvor du kan bidrage med dine ideer til, hvordan vi skal have kirke i Korsør

Menighedsrådets møder 2019
Møderne afholdes så vidt muligt altid om torsdagen, kl. 18.30-21.00
10. januar // 14. februar // 14. marts // 11. april // 9. maj // 3. juni
8. august // 12. september // 10. oktober // 14. november

Juli og december er som udgangspunkt mødefri.

Dagsorden kan findes her eller hentes på kirkekontoret. 

Menighedsrådsløftet
Alle medlemmer af et menighedsråd skal afgive en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
Det betyder, at hensigten med alle menighedsrådets initiativer skal være at skabe gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådets opgaver
- Menighedsrådet har ansvaret for at tage initiativer til aktiviteter, som kan fremme den kristne menigheds liv og vækst i sognet.

- Menighedsrådet er arbejdsgiver for alle ansatte ved kirken - undtagen præsterne - og har ansvaret for at beskrive de ansattes arbejdsopgaver og føre tilsyn med arbejdet og sørge for de ansattes trivsel på arbejdspladsen.

- Menighedsrådet har ansvaret for kirkebygningens, præstegårdenes og øvrige bygningers drift og vedligeholdelse. Skt. Povls menighedsråd har sammen med Halskov menighedsråd ansvaret for kirkegårdens drift.

- Menighedsrådet har ansvaret for at lægge budget og styre økonomien til at løse disse opgaver. Den kirkelige økonomi i kommunen styres af provstiudvalget, som udstikker budgetrammerne for de enkelte menighedsråd.

- Udover disse løbende opgaver skal menighedsrådet i tilfælde af ledighed vælge nye præster og ansætte nye medarbejdere.

- Endvidere er menighedsrådet med til at vælge stiftets biskop.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkommen til at komme og lytte med.

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links